עו"ד פלילי לשירותך חייג/י 053-9428444

אנחנו זמינים גם עכשיו!

עבירת נשק

מהן עבירות נשק ומה העונש בחוק?

הרוכש או המחזיק נשק בלא רשות על פי דין להחזקתו, דינו - מאסר שבע שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת כאמור, דינו - מאסר שלוש שנים.הנושא או מוביל נשק בלא רשות על פי דין לנשיאתו או להובלתו, דינו - מאסר עשר שנים. אולם אם היה הנשק חלק, אבזר או תחמושת, דינו - מאסר שלוש שנים.  סעיפים אלו לא יחולו על מי שעבר את העבירות בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק כלי היריה, תש"ט–1949, או התקנות על פיו.
 
המייצר, מייבא או מייצא נשק או הסוחר בו או עושה בו כל עסקה אחרת שיש עמה מסירת החזקה בנשק לזולתו בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, דינו –
מאסר חמש עשרה שנים.

לקבלת מידע משפטי נוסף לחץ/י: יעוץ משפטי

 

הרשאי על פי דין למכור או למסור נשק והוא מוכרו או מוסרו לאדם שאינו רשאי על פי דין להחזיק
בו, דינו - מאסר חמש עשרה שנים; סבר המוכר או המוסר, כתוצאה מבדיקה רשלנית, שהוא מוכר או מוסר
נשק למי שרשאי על פי דין להחזיק בו - דינו מאסר שלוש שנים.
 

מה נחשב כנשק?

 סעיף זה, "נשק"
 
  • כלי שסוגל לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה;
  • כלי שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אבזר ותחמושת לכלי כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור ולמעט מכל גז מדמיע כהגדרתו בחוק כלי היריה, תש"ט–1949;
  • תחמושת, פצצה, רימון או כל חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או להזיק לו, לרבות חלק של אחד מאלה.
 מקום שנמצא בו נשק, רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. תעודה החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה והיא מאשרת שחפץ פלוני הוא נשק, תשמש ראיה לדבר, כל עוד לא הוכח היפוכו; אולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירה, ואם עשה כן, לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נענה להזמנה; בית המשפט חייב להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם התעודה לחקירה.
 

שיקולי ענישה והרשעה בעבירות נשק

           
על הסיכון הנגרם לחברה כתוצאה מהפצת נשק בצורה בלתי חוקית. בית המשפט העליון כבר פסק בעבר בע"פ 910/85, אברהים קונדוס ואח' נ. מדינת ישראל, פורסם בתקדין עליון 86(2) עמ' 670, כי:
 
 "אין אנו יכולים להתעלם מהעובדה, שהחזקת נשק שלא כדין היא עבירה נפוצה, אשר מסכנת את בטחון הציבור במידה רצינית והדברים ידועים. חשוב שתחדור לתודעת כל תושבי המדינה הידיעה, שמי
שביודעין מקבל לרשותו כלי נשק שלא כדין, צפוי בגין עבירה זו לעונש מכאיב, אפילו אין הוא מתכוון אישית לבצע פשע מסוים מוגדר בעזרת הנשק האמור."
 
 
נכונים לענין זה דברים שנאמרו בע"פ 6941/01, מדינת ישראל נ. חיים פינטו
 
"...ופעולות יזומות שנעשו ע"י המשיב לקראת מכירתו של נשק זה, יש בהן כדי להצביע על סכנה רבה,ואלמלא סוכלה פעולת המכירה עת נתפס הנשק ע"י סוכן, עלול היה הנשק להגיע לידיהם של אנשים
המסכנים את בטחון הציבור, בין על דרך של פעולות חבלניות, או על דרך של מעשים פליליים המסכניםחיי אדם. בבואו להעניש על ביצוע עבירות מסוג זה, על בית המשפט לתת משקל הולם לאינטרס הציבור
 בהרתעה גם אל מול הנסיבות האישיות של העבריין."
 
לא בכדי קבע המחוקק עונשים מרתיעים למבצעי עבירות של סחר בנשק בפרט ועבירות נשק בכלל. כוונת החקיקה הינה ברורה, להרתיע אנשים מלבצע עבירות אשר מעבר להיותן חמורות עלולות הן
להוביל בהמשך לתוצאות חמורות אף יותר, וזאת אם יעשה בנשק שימוש על ידי גורמים פליליים ו/או  שימוש כנגד בטחון המדינה.
 
 
כאמור, הורשע הנאשם בשלושה אישומים של עבירות נשק. מדובר בעבירות אשר העונש המירבי הקבוע בגינן בחוק הינו 15 שנות מאסר, וזאת לכל מקרה ומקרה. בנוסף הורשע הנאשם בעבירה של
תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. עבירה אשר בגינה נקבע עונש של מאסר חובה, וזאת מתוך מגמה להגן על השוטרים. בבואו של בית המשפט לגזור את הדין עליו להביא לידי ביטוי את כוונת החקיקה
ומטרתה באופן שלא יהווה החוק סיסמא ריקה מתוכן. ראה:
 
 ע"פ 2620/93, פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(3), עמ' 1.
 
מעבר לכך, חובת בית המשפט הינה להגן על קורבנות העבירה. כשם שנאשם זכאי כי שיקומו וצרכיויילקחו בחשבון במסגרת שיקולי הענישה כך גם זכאים אלו העלולים להיפגע ממנו או מאחרים כמותו,
להגנת בית המשפט. ככל שמעשיו של נאשם חמורים יותר כך גם גובר הצורך לשים את הדגש על הגנתהקורבנות (בין אם קורבנות בפועל או קורבנות פוטנציאליים). ראה בע"פ 4872/95, מדינת ישראל נ' גל
אילון ו2- אח, פ"ד נג(3), 1, עמ' 8-9, שם נאמרו גם הדברים הבאים, המנחים את בית המשפט בבואולגזור את הדין: 
 
"מבחינת האינטרס הציבורי, אין זה מספיק להטמיע בחוק סטנדרטים של התנהגות. הציבור חייב לראותם מיושמים בכל עת ולראות בהם חלק בלתי נפרד מנוהגים חברתיים מקובלים המגינים על גופו, רכושו
וכבודו של כל אחד מתוכו. ענישה סלחנית במקרים של התנהגות עבריינית חמורה, עלולה להביא להתמוטטות עכבות מוסריות, להתפרש כהתפשרות על ערכים ועל נורמות, לפגוע באמינות מימושו של האיום בעונש מאחורי החוק ולהעביר מסר שלילי לעבריינים פוטנציאליים המועדים לבצע עבירות מאותו סוג. באותו  אופן בו השתת עונש ממשי הוא בבחינת ביטוי חברתי חריף לגינוי לו ראויים המעשים החמורים, כך אימוץ  הגישה הסלחנית תחליש הכרת האיסור שבהתנהגות".
 
בעבירות של סחר בנשק והפצתו, הקורבן הוא החברה בכללותו. לא תמיד מפיץ הנשק גורם בעצמו לפגיעה באלו או אחרים. ואולם, נשק המופץ ללא בקרה, סופו שישמש לתכליתו, דהיינו, לפגיעה בבני אדם.
 
בהתאם, החברה כולה היא קורבן פוטנציאלי לעבירות שבביצוען הורשע הנאשם. אין צורך לומר כי בעת
האחרונה היו גם מקרים בהם הפכו אנשים תמימים מהחברה מקורבנות פוטנציאליים לקורבנות של ממש. 
 
בהתאם, המדיניות הראויה לענישה בעבירות נשק הינה להחמיר בעונש וזאת כדי להרתיע מבצעי עבירותמסוג זה מפני ביצוען ולהגן על הציבור. 
 
אוסיף עוד במסגרת מכלול שיקולי הענישה, כי המחוקק הביע לאחרונה את עמדתו בכל הנוגע להחמרה בענישה, וזאת בדרך של קבלת חוק חדש, חוק המאבק בארגוני פשיעה התשס"ג-2003, חוק אשר התקבל  בכנסת ביום ט' בסיון תשס"ג, 9 ביוני 2003, מועד בו נעצר הנאשם. מדיניות הענישה בחוק הנ"ל היא  החמרה בענישה כאשר מדובר בעבירות המבוצעות על-ידי חבר בני אדם באופן שיטתי, וכן החמרה
בענישה בעבירות מסוימות המפורטות בחוק. כאמור, החוק התקבל לאחר ביצוע העבירות כאן ואינו חל, ואולם המדיניות אשר מנחה את המחוקק, צריכה להנחות גם את בית המשפט לענישה בעבירות שיש בהן
היבטים של ארגון הפועל מתוך מטרה לבצע פשיעה וליצור לעצמו רווח באמצעות אותה פשיעה.

לקבלת מידע משפטי נוסף לחץ/י: יעוץ משפטי

הסתבכת בפלילים?
זומנת לחקירה במשטרה?
זומנת למתן עדות?
קבלת כתב אישום?
מחפש עורך דין פלילי?
מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!
שם מלא
איזור מגורים
דוא"ל
טלפון
סיבת פנייה

מאמרים נוספים בקטגוריה זו

מדיניות אי הפללה בשימוש סמים, תפסו אותך? יש לך סיכויים לצאת מזה!עבירות מין: מה העונש?
אונס: מהי עבירת אונס ומה העונש הצפוי?מעשה סדום, מה העונש הצפוי?
חשוד בהטרדה מינית? אנחנו יכולים לעזור לך!העלמות מיסים, מה העונש הצפוי?
איש ציבור הורשע בעבירה של הסתה לאלימות, מהו עונשו? התחזות, מה העונש בחוק על התחזות?
הדחה בחקירה, מהי?שיבוש הליכי משפט כעבירה פלילית
מאמרים נוספים בקטגוריה זו...

לעו"ד פלילי חייג/י 053-9428444
Powerd by traffico LTD